ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אורח חיים חלק ראשון

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...מבוא לשלחן ערוך ולפסקי הסדור
shiur306אידישדף עזר      מבנה החלקים בשלחן ערוך רבינו
shiur630אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur307אידישדף עזר      פסקי רבינו הזקן בסדורו
shiur115אידישדף עזר   שלבים בעריכת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן
shiur535אידישדף עזר     תקופות בעריכת שלחן ערוך אדמו"ר הזקן
shiur536אידישדף עזר     קונטרס אחרון ומהדורא בתרא בשלחן ערוך רבינו
...נושאים כללים בהלכה
shiur537אידישדף עזר     חצי שיעור באיסורי מאכלות ובשאר איסורים
shiur506אידישדף עזר     אינו מצווה ועושה
shiur510אידישדף עזר     לא תתגודדו ומפני המחלוקת
shiur328אידישדף עזר      מסייע אין בו ממש
shiur45אידישדף עזר    בן שישים לזקנה - יצא מכלל כרת
shiur553אידישדף עזר     מתי הקטן מוציא את הגדול
shiur554עבריתדף עזר      אם הקטן יכול להוציא בקידוש
shiur555אידישדף עזר     מתי החייב מד"ס מוציא אחרים
shiur580אידישדף עזר     מעין פתיחה וחתימה סמוך לחתימה
shiur581אידישדף עזר     ברכה הסמוכה לחברתה
shiur601אידישדף עזר     ספק ברכות להקל - במצות דאורייתא ודרבנן
shiur602אידישדף עזר     ספק ברכות להקל - בספק ספיקא
...הלכות השכמת הבוקר
shiur96עבריתדף עזר   ברכות ודברי תורה לערום והקם משינתו
shiur389אידישדף עזר      ידים ומקומות מטונפים וכנגד הערוה
shiur390אידישדף עזר      נטילת ידים לתפלה
shiur391אידישדף עזר      נטילת ידים להסרת רוח רעה
shiur392אידישדף עזר      תקנת נטילת ידים שחרית
shiur393אידישדף עזר      ברכת ענט"י קודם הניגוב והשפשוף
...הלכות ציצית
shiur419אידישדף עזר      סדר עטיפת הטלית
shiur422אידישדף עזר      סדר לבישת טלית קטן
shiur103אידישדף עזר   אופני עטיפת הטלית
shiur358אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur104אידישדף עזר   הציצית על הכנף ונוטף על הקרן
shiur395אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur239אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur105אידישדף עזר   חוטי ציצית שנפסקו
shiur396אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur240אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur106אידישדף עזר   ציצית בלילה וזמן ברכת ציצית
shiur397אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur107אידישדף עזר   טלית ואתרוג שהשאילו חבירו על מנת לצאת בו
shiur398אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur108אידישדף עזר   הפסק בציצית או בתפילין
shiur241אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur258אידישדף עזר      קריאת שמע בלא ציצית ותפילין
shiur259אידישדף עזר      שיעור טלית החייבת בציצית
...הלכות תפילין
shiur223אידישדף עזר   ברכה לבטלה ובשכמל"ו
shiur109אידישדף עזר   מקום הנחת התפילין
shiur402אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur110אידישדף עזר   הקדמת תפלין של יד לתפלין של ראש
shiur403אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur111אידישדף עזר   ריוח בין הפרשיות בתפלין ובמזוזות, לתקנת רבינו הזקן
shiur209אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur154אידישדף עזר   חיתול תינוקות בחדר שיש בו ספרים
shiur405אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...הלכות ברכות השחר
shiur155אידישדף עזר   כשהי' ער בלילה או שהשכים קודם אור היום
shiur408אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...הלכות תפלה
shiur86אידישדף עזר   זמני תפלת שחרית
shiur407אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur87אידישדף עזר   זמני תפלות מנחה וערבית
shiur88אידישדף עזר   טעימה קודם התפלה
shiur89אידישדף עזר   טעימה קודם ק"ש, שופר ולולב
shiur90אידישדף עזר   צירוף למנין עשרה
shiur409אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur461אידישדף עזר      המתחיל להתפלל עם הצבור ומאריך בתפלתו
shiur462אידישדף עזר      תפלת לחש עם הש"ץ מילה במילה
shiur91אידישדף עזר   טעויות בתפלה ונזכר באמצע התפלה
shiur410אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur530אנגליתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur153אידישדף עזר   דברי קדושה במקומות המטונפים וכנגד הערוה
shiur574אידישדף עזר     ותן טל ומטר - לעובר בין א"י לחו"ל
shiur573עבריתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur575אידישדף עזר     ותן טל ומטר - יום הששים מתקופת תשרי
shiur165אידישדף עזר   טעות בהזכרת ושאלת גשם וטל
shiur248אידישדף עזר       התפלה בקול רם ובמתינות בהדרכת רבינו הזקן
shiur272עבריתדף עזר       צירוף אינו שומר שבת למנין
...הלכות תחנון
shiur164אידישדף עזר   ימים שאין בהם תחנון ותענית
shiur394אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur511אידישדף עזר     תחנון במקום חתן ובעל ברית
...הלכות קריאת התורה
shiur616אידישדף עזר      תקנת קריאת התורה
shiur617אידישדף עזר      תקנת קריאת ההפטרה
shiur618אידישדף עזר      תקנת קריאת המפטיר
shiur621אידישדף עזר      הוספה על מנין העולים
shiur622אידישדף עזר      חובת שמיעת קריאת התורה
shiur623אידישדף עזר      ברכות התורה וההפטרה
shiur624אידישדף עזר      עליית הקטן לתורה
shiur628אידישדף עזר      עליית הקטן למפטיר ולהפטרה
shiur152אידישדף עזר   נמצא טעות באמצע קריאת התורה
shiur631אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur637אידישדף עזר      נמצא חסר אות או נגיעה בקרה"ת
shiur638אידישדף עזר      סדר העליות והחיובים
shiur172אידישדף עזר   כהן שמחל מלעלות ראשון לתורה
shiur412אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur642אידישדף עזר      תקנת קריאת התורה ותעניות בימי ב וה
shiur646אידישדף עזר      קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
...הלכות נטילת ידים
shiur72אידישדף עזר   נטילת ידים שחרית
shiur73אידישדף עזר   נטילת ידים לסעודה
shiur429אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur430אידישדף עזר     נטילת ידים לסעודה - ג' פעמים
shiur74אידישדף עזר   נטילת ידים לטיבולו במשקה
shiur431אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur432אידישדף עזר     אכילת טיבולו במשקה ע"י מזלג
shiur75אידישדף עזר   ברכת על נטילת ידים
shiur76אידישדף עזר   הפסק בין נטילת ידים לסעודה
shiur254אידישדף עזר     אכילת לחם בכפפות - בלי נטילת ידים
...הלכות ברכת הנהנין
shiur433אידישדף עזר     הפסק בין נטילת ידים לסעודה
shiur434אידישדף עזר     הפסק הליכה באמצע אכילה
shiur435אידישדף עזר     הפסק הליכה באמצע סעודה
shiur80אידישדף עזר    ספק ברכות בברכת הנהנין
shiur286אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur81אידישדף עזר    ברכת הפת ומיני מזונות
shiur379אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur388אידישדף עזר      ברכת תערובות שני מינים
shiur82אידישדף עזר   ברכת תערובת מאכלים, מרק ירקות וקומפוט
shiur83אידישדף עזר   ברכת פירות שנתבשלו או נטחנו
shiur420אידישדף עזר      ברכת פירות טחונים
shiur421אידישדף עזר      ברכת ירקות ופירות חיים ומבושלים
shiur19אידישדף עזר   צירוף אכילות ושתיות לברכה, תענית וליל סדר
shiur440אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur255אידישדף עזר      שביעה ושיעור קביעות סעודה באכילת מזונות
shiur256אידישדף עזר      ברכה על לוקשן, קרעפלאך, קניידלאך וקוגל
shiur257אידישדף עזר      סוגי היסח הדעת מהסעודה
shiur356אידישדף עזר      שומע כעונה ועניית אמן
...הלכות תפלת מנחה וערבית
shiur600אידישדף עזר     תחלת זמן מנחה גדולה
shiur355אידישדף עזר      זמן צאת הכוכבים לתפלת ערבית
...אכילה קודם תפלה ומצוה
shiur606אידישדף עזר     אכילה קודם תפלת המנחה
shiur607אידישדף עזר     אכילה קודם תפלת ערבית
shiur608אידישדף עזר     אכילה קודם תפלת שחרית
shiur609אידישדף עזר     אכילה קודם תפלת מוסף
shiur610אידישדף עזר     אכילה קודם תקיעת שופר ונטילת לולב
shiur611אידישדף עזר     אכילה ולימוד קודם בדיקת חמץ
shiur612אידישדף עזר     אכילה קודם נרות חנוכה וספירת העומר
shiur613אידישדף עזר     טעימה קודם קידוש והבדלה
shiur614אידישדף עזר     האכלת קטנים קודם קידוש
shiur615אידישדף עזר     האכלת קטנים ביוהכ"פ וחוץ לסוכה