ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אורח חיים חלק רביעי

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות יום טוב
shiur832אידישדף עזר     עשה ולא תעשה ביום טוב
shiur833אידישדף עזר     מתוך שהותרה כו' לצורך מצוה עוברת
shiur834אידישדף עזר     מתוך שהותרה כו' לצורך הנאת הגוף השוה לכל נפש
shiur835אידישדף עזר     לכם ולא לנכרים לכם ולא לבהמה
shiur32אידישדף עזר    מתוך שהותרה לצורך הותרה אף שלא לצורך
shiur451אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur515אידישדף עזר     מתוך שהותרה כו' לצורך מצוה והנאת הגוף
shiur599אידישדף עזר     היוצא מא"י לשנה אחת, ודעתו לחזור
shiur452אידישדף עזר     מקלחת ביום טוב
shiur33אידישדף עזר    לצורך מכשירי אוכל נפש
shiur516אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur517אידישדף עזר     לצורך אוכל נפש בהמה ונכרי
shiur518אידישדף עזר     לצורך חול ויום טוב שני
shiur519אידישדף עזר     בישול מיום טוב לשבת
shiur40אידישדף עזר    ספיקא דיומא - יומא אריכתא, לענין עירובין ומוקצה
shiur41אידישדף עזר    ספיקא דיומא – יומא אריכתא, לענין שהחיינו
shiur42אידישדף עזר    יום טוב שני של גלויות לענין מצוות החג
shiur353אידישדף עזר      עירובי תבשילין לאורח ולמגביה
shiur570אידישדף עזר      חובת הסעודה בשלש רגלים ובראש השנה
...הלכות תעניות
shiur404אידישדף עזר      דיני ומנהגי בין המצרים, ט' ימים וט' באב
shiur457אידישדף עזר      תשעה באב שחל בשבת
shiur166אידישדף עזר   ימי ב' וה' לענין תעניות, והוא רחום וקרה"ת
shiur304אידישדף עזר     זמן עלות השחר לשיטת רבינו הזקן
...הלכות ראש השנה
shiur284אידישדף עזר      תק"ש ולדוד אורי בר"ח אלול
shiur758אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur99אידישדף עזר    התרת נדרים ואמירת כל נדרי
shiur348אידיש דף עזר     בענין הנ"ל
shiur43עבריתדף עזר   ברכת שופר במבצעים
shiur156אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur288אידיש דף עזר     בענין הנ"ל
shiur669אידישדף עזר      תקיעת וברכת שופר במבצעים
shiur343אידיש דף עזר      מאה ושלושים קולות בשופר של ר"ה
shiur759אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur760אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur344אידישדף עזר      דיני הפסק בתקיעת שופר
shiur1אנגליתדף עזר    בענין הנ"ל
shiur157אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur763אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur158אידישדף עזר   שיעור אורך התקיעות והתרועות
shiur345אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur761אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur762אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur98אידישדף עזר   אכילת הפירות בלילי ראש השנה
shiur346אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur347עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur226אידישדף עזר      חיוב סעודות בראש השנה
shiur667אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur285אידישדף עזר      ימים שאין אומרים בהם אבינו מלכנו
...הלכות יום הכיפורים
shiur668אידישדף עזר      האכילה ותוספת התענית בערב יום כיפור- תוספת שבת ויום טוב, חנוכה ופורים
shiur6עבריתדף עזר    נעלי גומי ועץ ביוהכ"פ ושבת
shiur289אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur766אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur2אנגליתדף עזר    קטנים ביום הכיפורים סוכות ושבת
shiur159אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur350עבריתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur44אידישדף עזר    שיעורי אכילה ושתיה לחולה ביוה"כ
shiur352אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur228אידישדף עזר     בשכמל"ו ביום הכיפורים
shiur229אידישדף עזר     בשכמל"ו בברכה לבטלה
...הלכות סכות
shiur415אידישדף עזר      דפנות סוכה – לכתחלה ובדיעבד
shiur3אנגליתדף עזר    כשרות הדפנות - לענין שבת ולענין סוכה
shiur163אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur290עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur102אידישדף עזר   דופן עקומה במרפסת שעל גבי הסוכה
shiur230אידישדף עזר     הלכה למשה מסיני בדפנות הסוכה ושבת
shiur231אידישדף עזר     צירופי הלכה למשה מסיני בסוכה
shiur4אנגליתדף עזר    דיני סכך הסוכה
shiur160אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur417אידישדף עזר      דינים הקשורים לסכך של מחצלת
shiur291אידישדף עזר      אכילת קבע בסוכה ובשאר הלכות
shiur5אנגליתדף עזר   אכילת ארעי ושתיה חוץ לסוכה
shiur232עבריתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur227אידישדף עזר     חיוב סעודות בליל סוכות ופסח
shiur349עבריתדף עזר     שהחיינו בסוכה ובלולב
shiur351עבריתדף עזר      סוכה ולולב ביו"ט שש"ג
shiur418אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur469עבריתדף עזר      נשים בסוכה ולולב ושאר מצות
...הלכות לולב
shiur100אידישדף עזר   העלים העליונים של הלולב שנחלקו
shiur233אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur101עבריתדף עזר   כשרות ד' מינים בשעת הדחק
shiur413אידישדף עזר      ארבע ההלכות בד' מינים
shiur670אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur520אידישדף עזר     סדר הנענועים בלולב
shiur468אידישדף עזר      לולב שהשאילו חבירו – לשיטת רבינו הזקן
shiur571אידישדף עזר      אתרוגי קלבריא ואתרוגי ארץ ישראל
shiur572אידישדף עזר      כשרות האתרוגים
...הלכות חנוכה
shiur678אידישדף עזר      מנורות החנוכה של רבותינו
shiur7אידישדף עזר    הדלקת נרות חנוכה בחלל הפתח
shiur364אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur827אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur8אידישדף עזר    זמן הדלקת נרות חנוכה
shiur365אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur828אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur478אידישדף עזר     עד שתכלה רגל מן השוק
shiur479אידישדף עזר     ערבית לימוד ואכילה לפני נרות חנוכה
shiur9אידישדף עזר    החייבים בהדלקה ובהשתתפות בפרוטות
shiur175אידישדף עזר   נר חנוכה ושבת לתלמידים בפנימיה
shiur366אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur829אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur830אנגליתדף עזר     בענין הנ"ל
shiur114אידישדף עזר    ואין לנו רשות להשתמש בהן
shiur427אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur49אידישדף עזר   אמירת ועל הניסים בחנוכה ופורים
shiur428אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur251אידישדף עזר     ברכת שעשה נסים בחנוכה פורים ופסח
shiur582אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...הלכות פורים
shiur66אידישדף עזר    קריאת המגילה בצבור ולפני יחידים
shiur313אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur438אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur67אידישדף עזר    שאר מצוות פורים
shiur97אנגליתדף עזר    פרשת שקלים, מחצית השקל ומעשר כספים
shiur383אידישדף עזר     מחצית השקל
shiur639אידישדף עזר     מצוות מחצית השקל
shiur640אידישדף עזר     מנהג מחצית השקל
shiur641אידישדף עזר     מצוות פורים
shiur260אידישדף עזר     שהחיינו בקריאת המגילה בלילה וביום
shiur437אידישדף עזר     מאכלי פורים - קרעפלאך והמן-טאשן
shiur495אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur738אידישדף עזר     סעודת פורים שחל בערב שבת - שעה עשירית, פורס מפה ומקדש, ועל הנסים