ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - יורה דעה

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות שחיטה
shiur249אידיש דף עזר     השחיטה בסכינים מלוטשים לפי תקנת רבותינו
...הלכות מליחה
shiur116אנגליתדף עזר   איידי דטריד למיפלט לא בלע, משריק שריק, כבולעו כך פולטו
...הלכות מאכלות אסורות
shiur180אידישדף עזר   כלי ראשון שני ושלישי
shiur193עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur181אידישדף עזר   עירוי מכלי ראשון וגוש
shiur194עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur182אידישדף עזר   מליח כרותח
shiur183אידישדף עזר   כבוש כמבושל
shiur184אידישדף עזר   נ"ט בנ"ט דהתירא
shiur185אידישדף עזר   דוחקא דסכינא וחריף
shiur186אידישדף עזר   ששים נגד הבלוע
shiur187אידישדף עזר   חם מקצתו חם כולו
shiur173אידישדף עזר   נאמנות ע"א באיסורין, באשה קטן ומשגיח
...הלכות מאכלי נכרים
shiur201אידישדף עזר  פת פלטר
shiur202אידישדף עזר    בישולי נכרים
shiur203אידישדף עזר    חלב ישראל, גבינה וחמאה
shiur204אידישדף עזר  סתם יינם
shiur205אידישדף עזר  בשר שנתעלם מן העין
...הלכות עבודת כוכבים
shiur211אידישדף עזר     צורת אדם וחמה ולבנה
shiur225אידישדף עזר     מעונן מנחש ושאלה באגרות
...הלכות רבית
shiur234אידישדף עזר     שליח וערב ללוה מנכרי ברבית
shiur235אידישדף עזר     היתר עיסקא בהלוואות בנקים
shiur236אידישדף עזר     היתר שכירות ברבית
shiur237אידישדף עזר     היתר קנס ברבית
shiur238אידישדף עזר     הלוואת סאה בסאה, והלוואת צמוד לדולר
...הלכות נדה
shiur253אידישדף עזר      הפלגה מסוף ראיה לתחלת ראיה
shiur206עבריתדף עזר   גדרי וטעמי היתר כתמים
shiur207אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...הלכות מקואות
shiur214אידישדף עזר     טבילת נשים ולתוספת טהרה
shiur174אידישדף עזר   תיקון המקוה של רבינו הזקן
shiur215אידישדף עזר      בור על גבי בור
shiur216אידישדף עזר      חיבור על ידי קטפרס
shiur731אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur217אידישדף עזר      המקוואות שבבית המקדש
shiur218אידישדף עזר      מקוה שעל ידי בור זריעה
shiur219אידישדף עזר      המשכה והוייתו על ידי טהרה
shiur224אידישדף עזר      שיעורי מקוה
shiur529אידיש דף עזר     החלפת מי האוצר שבבור התחתון
shiur732אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...הלכות תלמוד תורה
shiur196אנגליתדף עזר   משנה ותלמוד, הלכה ופלפול
shiur93אידישדף עזר   סדר הלימוד - לשיטת רבינו הזקן
shiur487אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur756אידישדף עזר      לימוד הגמרא אליבא דהלכתא עם שוע"ר
shiur764עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur767אנגליתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur94אידישדף עזר   תלמוד תורה ודרך ארץ
shiur564אידיש דף עזר     לימוד התורה וידיעת התורה
shiur566אידיש דף עזר     מצות לימוד התורה ושאר המצוות
shiur567אידיש דף עזר     סדר הלימוד - לפי שיטת והוראות רבותינו
shiur565אידיש דף עזר     ירחי כלה
...הלכות צדקה
shiur360אידישדף עזר     מעשר כספים
...הלכות ספר תורה
shiur212אידישדף עזר     ברכת שהחיינו בהכנסת ספר תורה
...הלכות מזוזה
shiur47אידישדף עזר    היכר ציר בכניסה מחצר, גינה, בית שער ומרפסת
shiur523אידיש דף עזר     קביעת המזוזה לפי היכר ציר
shiur524אידיש דף עזר     היכר ציר בחדר שדלתותיו לחוץ
shiur525אידיש דף עזר     היכר ציר ביציאה לחצר ולמרפסת
shiur526אידיש דף עזר     פתח שין בו היכר ציר
shiur527אידיש דף עזר     מזוזה לבית שער שבכניסה לבית
shiur528אידיש דף עזר     מקום קביעת המזוזה בפתח
shiur776אנגלית.   הלכות קביעת מזוזה
...הלכות אבלות
shiur78אידישדף עזר   דיני ומנהגי יארצייט
shiur79אידישדף עזר   אבלות יום ראשון