ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אבן העזר וחושן משפט

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות אישות
shiur319אידישדף עזר     כללי איסור יחוד
...הלכות קידושין
shiur168עבריתדף עזר   ווארט ותנאים - למנהג חב"ד
shiur169אידישדף עזר  בענין הנ"ל
shiur287אידישדף עזר     תענית חתן וכלה
shiur170עבריתדף עזר   אירוסין ונשואין
shiur171אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur220אנגליתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur332אנגליתדף עזר     סדר החופה וביאורו
shiur531אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur210עבריתדף עזר   שבעת ימי המשתה
shiur447אידישדף עזר      הסכם קדם נישואין
shiur483אידישדף עזר      מחיצה בין אנשים לנשים
...הלכות דיינים
shiur243אידישדף עזר      אימתי עביד אינש דינא לנפשיה
...הלכות הלואה
shiur411אידישדף עזר      פרוזבול בערב ר"ה של שביעית
shiur414עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
...הלכות אבידה ומציאה
shiur244אידישדף עזר     אורח ושואל שלא מדעת
shiur245אידישדף עזר     השגת גבול - בלוקח, בשכיר ובחנות