ב"ה
שיעורי הלכה למעשה - אורח חיים חלק שני

לשיעורים בשאר חלקי השלחן ערוך
לשיעורים בוידאו - לחץ כאן
לתוכן חלק מהשיעורים

שם הקובץ שפה דף עזר נושא
...הלכות שבת
...ענג וכבוד שבת
shiur470אידישדף עזר      וקראת לשבת ענג
shiur471אידישדף עזר      ולקדוש ה' מכובד
...אמירה לנכרי
shiur118עבריתדף עזר   מטעם שליחות לחומרא, ומטעם ודבר דבר
shiur128אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur119עבריתדף עזר   במקום מצוה ובמקום חולי
shiur129אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur120עבריתדף עזר   קבלנות, אריסות מכירה, וקובע מלאכתו לשבת
shiur130אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur121עבריתדף עזר   שכיר יום, שכיר שנה ועושה מעצמו
shiur131אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur122עבריתדף עזר   הנאה ממלאכת הנכרי
shiur132אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur123עבריתדף עזר   איסור מראית העין בבית הישראל ובפרהסיא
shiur133אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur654אידישדף עזר      משלוח בגדים ואוכל שהגיע בשבת
shiur655אידישדף עזר      הזמנת משלוח שיגיע בשבת
shiur656אידישדף עזר      אמירה לנכרי במקום מצוה
shiur657אידישדף עזר      אמירה לנכרי במקום חולי קור וחום
shiur658אידישדף עזר      אמירה לנכרי בדרך סיפור
shiur39אידישדף עזר   אמירה לנכרי להביא התינוק לביהכ"נ
...שהיה, חזרה והטמנה
shiur124עבריתדף עזר   שהיה וחזרה - סיכום
shiur139אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur377אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur747אידישדף עזר      שהייה, שמא יחתה, בלעך
shiur748אידישדף עזר      חזרה, נראה כמבשל
shiur749עבריתדף עזר      שהיה חזרה והטמנה בקראַק-פאַט
shiur750אידישדף עזר      חימום על קדרה שעל האש, מעזיבה, פלטה ורידיאטור
shiur125עבריתדף עזר   הטמנה - סיכום
shiur140אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur378אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur751אידישדף עזר      הטמנה בדבר המוסיף הבל
shiur752אידישדף עזר      הטמנה בתנור
shiur485אידישדף עזר      הטמנה אחרי הדלקת הנרות
...נרות שבת
shiur463אידישדף עזר      מבצע נרות שבת קודש
shiur406אידיש-עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur175אידישדף עזר   נר שבת וחנוכה לבנים ובנות, אורח ואכסנאי
shiur368אידישדף עזר      סדר הכנסת שבת - סקירה בנושא בין השמשות
...תוספת שבת ויו"ט
shiur85אנגליתדף עזר   תוספת שבת וקבלת שבת
shiur71אידישדף עזר   תוספת שבת ויו"ט, יוה"כ ט' באב, חנוכה ופורים
shiur434אידישדף עזר     סעודה בתוספת שבת ויו"ט
...תפלות שבת
shiur603אידישדף עזר      טעות בתפלת שבת ויום טוב
shiur604עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur629אידישדף עזר      קדיש שלאחר קרה"ת במנחת שבת
...קידוש והבדלה
shiur141אידישדף עזר   מהתורה ומדברי סופרים
shiur380אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur554עבריתדף עזר      קידוש על ידי קטן
shiur556אידישדף עזר      סדר אחיזת הכוס בעת הקידוש
shiur559אידישדף עזר      שתיית כוס הקידוש - א
shiur560אידישדף עזר      שתיית כוס הקידוש - ב
shiur562אידישדף עזר      שתיית כוס הקידוש ע"י המסובים
shiur563אידישדף עזר      ברכת בורא פרי הגפן בקידוש
shiur576אידישדף עזר      נוסח אתקינו בסדור רבינו הזקן
shiur577אידישדף עזר      יום הששי ויכולו השמים
shiur578אידישדף עזר      סברי מרנן בקידוש הבדלה וחופה
shiur579אידישדף עזר      תחלה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים
shiur142אידישדף עזר   אוחזו בימינו
shiur143עבריתדף עזר  בענין הנ"ל
shiur144אידישדף עזר   שתיית הכוס
shiur145אידישדף עזר   טעימת המסובים בקידוש ולחם משנה
shiur146אידישדף עזר    יין חי ומזוג לקידוש וברכת בפה"ג
shiur381אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur147אידישדף עזר    יין צמוקים ותמד שהחמיץ
shiur382אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur148אידישדף עזר    יין חמר מדינה ופת
shiur370אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur331אידישדף עזר     פורס מפה ומקדש - לשיטת ומנהג רבינו
shiur149אידישדף עזר   פורס מפה ומקדש
shiur150אידישדף עזר   כוס בהמ"ז לפני קידוש והבדלה
shiur151אידישדף עזר   בהמ"ז והבדלה על כוס אחד
shiur167אידישדף עזר   קידוש בשעה שביעית
shiur423אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur522עבריתדף עזר      נשים בקידוש והבדלה ושאר מצוות
...יציאת השבת
shiur359אידישדף עזר      זמן צאת הכוכבים ליציאת השבת
...מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר
shiur472אידישדף עזר      וכבדתו מעשות דרכיך
shiur473אידישדף עזר      ממצוא חפצך
shiur474אידישדף עזר      ודבר דבר
shiur475אידישדף עזר      קנינים בשבת
shiur540אידישדף עזר     מתנה ומכירה בשבת לצורך מצוה
...ל"ט מלאכות - הלכה למעשה
shiur273אידישדף עזר       ל"ט מלאכות שבת - במלאכת המשכן - א
shiur274אידישדף עזר      ל"ט מלאכות שבת - במלאכת המשכן - ב
shiur275אידישדף עזר      ל"ט מלאכות שבת - במלאכת המשכן - ג
shiur671אידישדף עזר      ל"ט מלאכות שבת - כפי שנתבארו במשנה
shiur672אידישדף עזר      ל"ט מלאכות שבת - כפי שהיו בעשיית המשכן
...מלאכות חורש זורע וקוצר
shiur50אידישדף עזר   הקדמה לל"ט מלאכות. חורש וזורע
shiur276אידישדף עזר      חורש וזורע
shiur673אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur674אידישדף עזר      חורש ובונה - גרירת שלחן בחצר, השוואת גומות
shiur278אידישדף עזר      זורע וקוצר – בעציץ נקוב ושאינו נקוב
shiur675אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur51אידישדף עזר   קוצר - בכלי וביד, גזירת שמא יתלוש
shiur280אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur676אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur677אידישדף עזר      קוצר - פירות הנושרים
shiur679אידישדף עזר      קוצר - עולה באילן ומשתמש במחובר
shiur683אידישדף עזר      קוצר - רוכב ומשתמש בבעל חי
...מלאכת מעמר
shiur684אידישדף עזר      מעמר - ליקוט פירות מפוזרים
shiur53אידישדף עזר   סיכום מלאכות מעמר כו' טוחן ולש
...מלאכת דש
shiur689אידישדף עזר      דש - האבות והתולדות
shiur52אידישדף עזר    דש - חליבה, סחיטה
shiur281אידישדף עזר      דש – בכלי וביד, בקטניות ובאגוזים
shiur690אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur282אידישדף עזר      חולב תולדת דש, והנקת תינוק
shiur283אידישדף עזר      סחיטת פירות - תולדת דש
shiur691אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur292אידישדף עזר      סחיטה ומלבן בבגדים ובשערות
shiur692אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...מלאכת זורה
shiur293אידישדף עזר      זורה ורוקק ברוח, מנפח בפיו
shiur539אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur695אידישדף עזר     בענין הנ"ל
... מלאכות בורר ומרקד
shiur38אידישדף עזר    אוכל מתוך פסולת - ביד ובכלי
shiur294אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur696אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur13אידישדף עזר   בקליפת פירות, ובעצמות הקטנים שבדגים
shiur295אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur697אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur18אידישדף עזר   בהכנת טה וקפה
shiur297אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur698אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת טוחן
shiur15אידישדף עזר   טוחן, מחתך דק, כותש – בבצל וביצים
shiur298אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur705אידישדף עזר     חתיכה דק דק והכנת סלט בשבת
shiur706אידישדף עזר     פירור וכתישת בשר גבינה וביצים
shiur301אידישדף עזר      שמא ישחוק סממנים - תרופות לחולה בשבת
shiur357עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur707אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת לש
shiur16אידישדף עזר    זהירות ממלאכת לש בהכנת מאכל ביצים ובצל
shiur302אידישדף עזר      לישת ביצים בשמן וחרוסת ביין
shiur708אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת אופה ומבשל
shiur54אידישדף עזר   אופה ומבשל - בישול אחר בישול
shiur112עבריתדף עזר   בענין הנ"ל
shiur305אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur709אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur710עבריתדף עזר     בישול אחר צליה וצליה אחר בישול
shiur711אידישדף עזר     בישול אחר אפיה, צליה וטיגון
shiur279אידישדף עזר      חלה ומלח בקערה של מרק
shiur308אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur712אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur310אידישדף עזר      חלה ומלח בקערה של טשולנט
shiur713אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur311אידישדף עזר      חימום בשר וחלה על כיסוי הקדרה שעל האש
shiur312אידישדף עזר      זהירות ממלאכת בישול בהכנת טה וקפה
shiur17אידישדף עזר    בענין הנ"ל
shiur339אידישדף עזר      בישול ובורר בהכנת תה וקפה
shiur714אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת גוזז
shiur55אידישדף עזר   בצמר, בשערות ובצפרנים
shiur323אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur715אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת מלבן
shiur56אידישדף עזר   מלבן
shiur330אידישדף עזר      שרייה וסחיטה, ושמא יסחוט
shiur716אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת מנפץ
shiur329אידישדף עזר      מנפץ וסורק, ושאר מלאכות אריגה
shiur717אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת צובע
shiur333אידישדף עזר      באוכלים, בגוף ובבגדים
shiur718אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת טווה
shiur57אידישדף עזר   טווה ושוזר, בשבת ובמשכן, בציצית ובכלאים
shiur719אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכות קושר ומתיר
shiur58אידישדף עזר   אורג, קושר ומתיר
shiur336אידישדף עזר      קשר של קימא, מעשה אומן ועניבה
shiur720אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת תופר
shiur59אידישדף עזר   תופר וקורע
shiur337אידישדף עזר      בסיכת בטחון ובמהדק
shiur721אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת קורע
shiur338אידישדף עזר      בבגד, בנייר ובדבק
shiur722אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכות צד ושוחט
shiur60אידישדף עזר   צד ושוחט
shiur340אידישדף עזר      צידת והריגת עכברים זבובים יתושים ודבורים
shiur723אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכות מפשיט ומעבד
shiur61אידישדף עזר   מפשיט ומולח מעבד וממחק
shiur361אידישדף עזר     מליחת ועיבוד אוכלים
shiur725אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכת ממחק
shiur362אידישדף עזר     ממחק, ממרח ומחליק אוכל
shiur727אידישדף עזר     בענין הנ"ל
...מלאכות משרטט ומחתך
shiur367אידישדף עזר      משרטט בשבת ובסת"ם
shiur728אידישדף עזר     בענין הנ"ל
shiur62אידישדף עזר   מחתך, קורע ומתקן כלי
...מלאכות כתיבה ומחיקה
shiur63אידישדף עזר   כותב מוחק ומשרטט
shiur335אידישדף עזר      כותב ומוחק, במשחקים ועוגיות, באותיות וציורים
shiur729אידישדף עזר     מלאכת כתיבה בצירוף אותיות במשחקים ועלי הספר
shiur730אידישדף עזר     מלאכת מחיקה בעוגיות, אותיות וציורים
...מלאכות בונה וסותר
shiur733אידישדף עזר     בנין וסתירה בכלים, מכה בפטיש
shiur734אידישדף עזר     בנין עראי
shiur736אידישדף עזר     אהל עראי וכלים המתקפלים
shiur737אידישדף עזר     מחיצת עראי ומחיצת בני אדם
shiur342אידישדף עזר      מחיצת ואהל עראי בשבת
shiur64אידישדף עזר   בונה וסותר
...מלאכות מבעיר ומכבה
shiur65אידישדף עזר   בעץ ובמתכת, חשמל ומיקרופון
shiur369אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur745אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur445אידישדף עזר     גרם הדלקה וכיבוי בשבת
shiur746אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...מלאכת מכה בפטיש
shiur739אידישדף עזר     העושה כלי – בונה, והמתקן כלי – מכה בפטיש
shiur740אידישדף עזר     המחתך תלוש כדי להשתמש בו
shiur508עבריתדף עזר     טבילה והגעלה – תיקון כלי שאינו ניכר
shiur509אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur744אידישדף עזר      בענין הנ"ל
...מלאכת הוצאה
shiur10אידישדף עזר    נשיאת מגבת על הצואר, כמו צעיף
shiur11אידישדף עזר    נשיאת מפתח בשבת על גומי, בתור חגורה
shiur242עבריתדף עזר      בענין הנ"ל
shiur12אידישדף עזר    נשיאת כפתורים חילופיים על החולצה בשבת
shiur372אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur425אידישדף עזר      השוכח חפץ בכיסו ומוציאו לרה"ר
...כללי
shiur449עבריתדף עזר      גדרי איסור הכנה משבת לחול
shiur450אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur341אידישדף עזר      ספק פסיק רישא
shiur334אידישדף עזר      מוליד בשבת ויו"ט - באש ובמים ובריח
...מוקצה
shiur113עבריתדף עזר   מוקצה האסורה ומוקצה המותרת
shiur138אידישדף עזר   בענין הנ"ל
shiur374אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur375אידישדף עזר      סוגי מוקצה מחמת גופו
shiur376אידישדף עזר      הסרת הקליפות מהשלחן
shiur84אידישדף עזר   משחקי כדור בשבת
shiur14אידישדף עזר    זהירות מאיסור מוקצה - בקליפות ביצים ובצל
shiur541אידישדף עזר      טלטול מוקצה מהצד, לצורך מקומו
...הלכות עירובין
...רשויות שבת
shiur35אידישדף עזר    קורה, לחי, פס, צורת הפתח ודלתות
shiur489אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur619אידישדף עזר      ברחבה שלפני 770
shiur494אידישדף עזר      טלטול בגן עירוני ובמגרש משחקים
shiur48אידישדף עזר    עירובין בעיירות הגדולות - לשיטת רבינו הזקן
shiur453אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur659אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות- א - טעמי ההיתר בזה
shiur660אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות - ב - רחוב שבוקעים בו ס' רבוא בכל יום
shiur661אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות - ג -שערים המכוונים זה כנגד זה
shiur662אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ד – ג' מחיצות מסביב
shiur663אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ה – עומד מרובה על הפרוץ
shiur664אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ו – הסמטאות שבעיירות הגדולות
shiur666אידישדף עזר      העירוב בעיירות הגדולות – ז – עיר שאין בה ששים ריבוא
...עירובי חצרות
shiur36עבריתדף עזר    עירובי חצרות ושתופי מבואות
shiur490אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur491אידישדף עזר      הטלטול בחצר שאינה מעורבת
shiur492אידישדף עזר      עירובי חצרות במקום נכרי ומומר
shiur493אידישדף עזר      עירוב בבנין מגורים ומלון
shiur56אידישדף עזר    סוכה מערבת בחצר
...עירובי תחומין
shiur37אידישדף עזר    תחום שבת, מילוי וריבוע
shiur512אידישדף עזר      בענין הנ"ל
shiur513אידישדף עזר      תחום שבת בין ברוקלין למנהטן
shiur514אידישדף עזר      עירוב תחומין בין שתי עיירות